Ako postupovať v prípade reklamácie

Za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim, zodpovedá predávajúci - obchodník. Ten ale nezodpovedá za vady vzniknuté použitím alebo opotrebovaním. Na zakúpený tovar sa vzťahuje záruka, a to aj na zľavnený výrobok alebo výrobok kúpený vo výpredaji, ak je však poskytnutá zľava na výrobok kvôli určitej vade, túto vadu potom nie je možné reklamovať. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo nie sú použité, zodpovedá predávajúci aj za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe v trvaní 24 mesiacov.

V podmienkach Slovenskej republiky rozlišujeme zákonnú a obchodnú  záručnú dobu

. Predávajúci nie je oprávnený skrátiť zákonnú záruku. Rozšírená alebo obchodná, servisná záruka je poskytovaná nad rámec zákona. Vo väčšine prípadov ide o platenú službu. Nároky z rozšírenej záruky sú uvedené v podmienkach tejto služby. Môžu sa vzťahovať na celý výrobok alebo len na jeho časť (napr. motor, kompresor a pod.).

 • Všeobecná zákonná záručná doba je 24 mesiacov a vzťahuje sa na všetky výrobky, pri ktorých zákon nestanovuje osobitnú záručnú dobu,

 • osobitná záručná doba 3 roky platí pri zhotovení stavby ,

 • osobitná záručná doba 3 mesiace platí na práce pri oprave a úprave veci ,

 • osobitná záručná doba 18 mesiacov platí pri stavebných prácach,

 • osobitná záručná doba 12 mesiacov platí pri predaji použitých vecí ,

 • osobitná záručná doba 1 deň platí pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia,

ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

 

Aké sú povinnosti obchodníka, ak sa na predanom výrobku vyskytne vada?

Predávajúci, od ktorého ste si vadný výrobok zakúpili, je povinný:

 • prijať reklamáciu, ktorou si uplatňujete nároky z vád výrobku,

 • vybaviť reklamáciu v zákonom stanovenej lehote 30 dní,

 • vybaviť reklamáciu niektorým zo zákonom stanovených spôsobov (výmenou výrobku, vrátením peňazí, opravou výrobku, primeranou zľavou z ceny výrobku alebo odôvodneným zamietnutím),

 • ak vám bol predaný nebezpečný výrobok, predávajúci je povinný vziať ho od Vás späť a vrátiť Vám kúpnu cenu výrobku.

Vždy máte právo vrátiť výrobok, ktorý je nebezpečný, výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi alebo dodávateľovi. Ak si toto právo uplatníte, výrobca, predávajúci, dovozca alebo dodávateľ je povinný vziať takýto výrobok späť a najneskôr v lehote do troch pracovných dní Vám vrátiť kúpnu cenu výrobku. Výrobca alebo dovozca je povinný vziať späť nebezpečný výrobok aj vtedy, ak nemáte doklad o kúpe výrobku.

Ako uplatniť reklamáciu?

Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné, alebo u poverenej osoby. Pri skupinových zájazdoch musí byť v mieste zájazdu prítomná po celý čas poverená osoba oprávnená vybavovať reklamácie.

Zákon neustanovuje, akým dokladom sa preukazuje, že výrobok bol u predávajúceho skutočne zakúpený. Najlepšie je predložiť originál dokladu o kúpe alebo záručný list. Rovnako žiadny právny predpis neustanovuje povinnosť reklamovať tovar v pôvodnom obale. To znamená, že predávajúci nie je oprávnený odmietnuť reklamáciu z dôvodu, že nemáte originálny obal.

 

Dokedy je potrebné reklamáciu vybaviť?

 Reklamáciu musí predávajúci vybaviť ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní, a ak si vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie peňazí alebo má právo na výmenu výrobku za nový.

 

 Aké spôsoby reklamácie môže spotrebiteľ požadovať?

Spotrebiteľ môže požadovať :

- opravu,

- výmenu,

- vrátenie kúpnej ceny

a vyplatenie primeranej zľavy z ceny.

V odôvodnených prípadoch môže predávajúci - obchodník reklamáciu zamietnuť a písomne spotrebiteľa vyzvať na prevzatie výrobku. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia (náklady znáša výlučne predávajúci).

 

Pár rád pre spotrebiteľov

 • Doklad o kúpe, pokladničný blok alebo záručný list si vždy uchovajte. Predávajúci má povinnosť na žiadosť kupujúceho poskytnúť záruku písomnou formou.

 • Obchodník nemôže odmietnuť prijatie reklamácie, ak preukážete, že vadný výrobok bol u neho zakúpený a zároveň ešte plynie záručná doba.

 • Máte právo, aby sa vec pred vami prekontrolovala alebo predviedla jej činnosť. Požiadajte o rozbalenie a kontrolu tovaru najneskôr pri platení, predajca tak nemusí urobiť automaticky.

 • Pri nákupoch cez internetový obchod skontrolujte tovar ihneď pri dodaní.

 • Máte právo na informácie o vlastnostiach predávaného výrobku alebo charaktere poskytovanej služby. Ak nejde o výrobok, ktorého užívanie je všeobecne známe, musí obsahovať návod v slovenskom jazyku. Potraviny musia mať vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti.

 • Všeobecná zákonná záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode vyznačená dlhšia doba (určená výrobcom), predávajúci ju nesmie krátiť.

 • Predávajúci je povinný vydať písomné potvrdenie o uplatnení reklamácie.

 • Ak ide o odstrániteľnú vadu, môžete požadovať jej odstránenie (bezplatne, riadne a včas) alebo výmenu veci.

 • Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá neumožňuje riadne užívanie, môžete požadovať výmenu veci alebo môžete od kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie peňazí. Ak má výrobok neodstrániteľnú vadu, ale dá sa riadne užívať, môžete požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

 

Vysvetľujúce zákony:

zdroj:https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_ako-postupovat-v-pripade-rekla/