Alternatívne riešenie sporov

Milí naši spotrebitelia,

V dnešnom článku by sme Vám chceli napísať niečo o jednej z možností riešenia sporov s obchodníkom v prípade, že dôjde k porušeniu vašich práv ako spotrebiteľa.

V prípade, že má spotrebiteľ pocit, že sú jeho práva porušované a teda, že predajca - obchodník, postupuje v rozpore so zákonom, môže sa obrátiť na všeobecný súd SR a tam sa domáhať svojich práv.

Právny poriadok SR však spotrebiteľom dáva možnosť domáhať sa svojich práv predtým ako sa spotrebiteľ obráti na súd aj inou cestou. A práve v tomto prípade zohráva Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“ v príslušnom tvare) veľmi dôležitú úlohu. SOI je spolu s inými orgánmi štátnej správy od 01. 02. 2016 orgánom alternatívneho riešenia sporov podľa osobitného predpisu. V zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ARS“) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“ v príslušnom tvare). Jedným z týchto subjektov je aj SOI.

ARS je jednou z možností pre spotrebiteľa ako riešiť svoj spor s predávajúcim, rýchlejšie, menej formálne a bez potreby súdu. Predtým ako sa spotrebiteľ obráti na súd určite odporúčame vyskúšať riešenie svojho problému najskôr touto cestou. V tomto prípade ide o dosiahnutie dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení ich sporu. Táto dohoda sa po vzájomnom súhlase oboch strán stáva záväznou.  

Okrem subjektov, ktorú sú zapásané v zozname Ministerstva hospodárstva a ktoré sú v zmysle zákona o ARS oprávnené vykonávať ARS môžu takúto činnosť vykonávať aj iné subjekty, ktoré v zozname nie sú zapísané. Sú nimi napríklad občianske združenia, ktorých predmetom činnosti je ochrana práv spotrebiteľov. V prípade, že sa ako spotrebiteľ obrátite na subjekt ktorý v zozname MH SR nie je zapísaný, odporúčame byť opatrný. Je potrebné si overiť o aké združenie ide, či je zapísané v registri občianskych združení, overiť si referencie na dané združenie napríklad na internet alebo sociálnych sieťach. Je množstvo občianskych združení, ktoré v zozname MH SR nie sú zapísané avšak vykonávajú ARS na vysoko profesionálnej úrovni. S takými určite odporúčame spolupracovať a obrátiť sa na ne so svojim problémom.

Upozorňujeme však, že obchodník ponuku na ARS od združenia, ktoré nie je v oficiálnom zozname subjektov ARS vedenom MH SR nemusí akceptovať a nemusí ani poskytnúť takémuto subjektu súčinnosť. Preto ak máte záujem svoj problém riešiť pomocou ARS odporúčame jednoznačne SOI.

 

SOI ako subjekt ARS v prvom kroku najskôr návrh preskúma a základe všetkých podkladov a dôkazov, ktoré spotrebiteľ poskytne, čím zistí, či vôbec je možné začať ARS. Ak na základe získaných dôkazov návrh neodmietne, začne sa proces ARS. Po začatí ARS v tomto prípade SOI najskôr kontaktuje obe strany sporu a ponúkne dohodu, ktorá bude vhodným riešením pre obe strany sporu. Pri ARS môže SOI komunikovať s účastníkmi sporu elektronicky, prípadne telefonicky, aby bol spor čo najskôr vyriešený k spokojnosti oboch účastníkov. Zákon pri ARS stanovuje lehotu na vyriešenie sporu a to 90 dní (pri zložitých prípadoch je možné lehotu predĺžiť).

Náš názor je v tomto jasný. Spotrebiteľ by mal spor prípadne porušenie svojich práv riešiť s obchodníkom najskôr sám. Až keď spotrebiteľ svoj problém akým je napríklad reklamácia alebo odstúpenie od zmluvy, prípadne iné porušenie svojich práv nevie vyriešiť sám, odporúčame ARS ako jednu z foriem riešenia. Náš názor je totiž taký, že najprv sa treba stále dohodnúť „mierovou cestou“ tak aby boli všetci spokojní.

 

Cieľom a následne výsledkom ARS je nájsť kompromis. Riešenie, ktoré bude pre obe strany sporu prijateľné a ktoré prispeje k uzatvoreniu dohody a odstráneniu prípadnej škody alebo náprave.

Môže samozrejme dôjsť aj k tomu, že sa spotrebiteľ s obchodníkom aj za účasti subjektu ARS nedohodnú. Ak má spotrebiteľ pocit, že došlo k porušeniu jeho práv a obchodník odmietne riešenie pomocou ARS môže sa spotrebiteľ samozrejme obrátiť na všeobecný súd SR a tam hájiť svoje práva. Tu už odporúčame zastupovanie advokátom prípadne občianskym združením, ktorí je zastúpené advokátom.

Vaše prípadné otázky k spotrebiteľským témam nám zasielajte na mail: pomocspotrebitelomoz@gmail.com.

Sledovať nás môžete aj na facebookovej stránke Pomoc spotrebiteľom a na webovej stránke www.pomocspotrebitelom.sk.

 

Pomoc Spotrebiteľom

Jana&Jana