Hrozí mi dražba

V prípade, že Vám bolo doručené oznámenie o začatí výkonu záložného práva, je najvyšší čas začať konať a brániť sa.

Zabezpečte si tieto listinné dôkazy tak, aby boli pre súd čitateľné:

 • zmluvu o úvere

 • záložnú zmluvu (ak ňou nedisponujete, všetko dostupné na príslušnom OÚ, katastrálny odbor)

 • znalecký posudok, ktorým bola nehnuteľnosť ohodnotená pri žiadosti o úver

 • prehľad Vami vykonaných splátok

 • všetky upomienky

 • zosplatnenie úveru,

 • odstúpenie alebo vypovedanie zmluvy úvere

 • prípadné uznanie dlhu

 • splátkový kalendár ( ak ste ho s veriteľom uzavreli )

 • oznámenie o začatí výkonu záložného práva veriteľom alebo dražobníkom (ak vám bola doručená)

 • výzvu dražobníka alebo /súdneho znalca na sprístupnenie draženej nehnuteľnosti za účelom obhliadky (ak vám bola doručená)

 • znalecký posudok vyhotovený súdnym znalcom na základe objednávky dražobník (ak Vám bol už doručený )

 • odborné vyjadrenie 3 realitných kancelárií k cene nehnuteľností, ktoré majú byť predmetom dražby alebo nový znalecký posudok, ktorý si necháte vyhotoviť kvôli oceneniu nehnuteľnosti  


Všetky tieto listiny potrebujete pre kvalifikovanú procesnú obranu. Účastníkmi súdneho konania bude dražobník, veriteľ, dlžník a vlastník nehnuteľnosti, ak ide o odlišnú osobu od dlžníka.


Obsah môjho príspevku