Mimoexekučné zrážky II.

Ako sa brániť proti výkonu zrážok zo mzdy zamestnávateľom bez exekučného titulu

Ak zamestnávateľ obdržal výzvu od veriteľa, že je povinný začať zrážky zo mzdy na základe dohody o zrážkach zo mzdy zamestnancovi vykonávať, nie je oprávnený túto výzvu skúmať. Nie je oprávnený skúmať ani dohodu, na základe ktorej sa zrážky vykonávajú a   ktorú uzavrel zamestnanec ako dlžník na strane jednej a veriteľ na strane druhej. Zamestnávateľ pod hrozbou náhrady škody musí začať tieto zrážky zo mzdy vykonávať.

Každý, komu sú takto zo mzdy zrážané pravidelné, mesačné splátky sa má možnosť brániť, ak si nie je istý, či skutočne výška dlhu tak, ako ju deklaruje veriteľ existuje.

 

Samozrejme, nie každý zamestnanec je právne natoľko zdatný, aby vôbec súdne konanie inicioval a bránil sa. Jednoznačne je potrebné obrátiť sa na advokáta, ktorý sa špecializuje na spotrebiteľské právo, prípadne na združenie, ktorého predmetom je ochrana práv spotrebiteľa. Tu by sme však apelovali na Vás, milý spotrebitelia, aby ste zvážili, aké združenie oslovíte. Nie všetky združenia vedia, ako majú konať. Dotazujte sa ich, či majú advokáta, či s Vami absolvujú jednotlivé pojednávania. Neuspokojte sa s tým, že Vám uvedú, že ich služby sú lacnejšie, ako službu advokátov. Nie vždy je tomu tak. Advokáti, s ktorými spolupracujeme , advokáti , ktorí sa venujú spotrebiteľskej agende sa zväčša Vašim možnostiam prispôsobia. Zapamätajte si, že tie najlacnejšie služby bývajú zvyčajne najdrahšie. Tomu v konečnom dôsledku nasvedčuje naša prax, ako aj e-maily, ktoré nám doručujete ( pomocspotrebitelomoz@gmail.com).

 

V prípade, ak sa spotrebiteľ rozhodne brániť súdnou cestou, ide o spor majúci základ v spotrebiteľskej zmluve. Preto je spotrebiteľ, ako žalobca zo zákona oslobodený od súdnych poplatkov. Samozrejme za situácie, ak si úver žiadal ako fyzická osoba, nie ako podnikateľ. Aj tu ale platia výnimky. Napríklad mnoho nebankových spoločností sa po dotaze, kde je žiadateľ o úver zamestnaný uvedie jeho IČO, aby týmto spôsobom mu sťažili prípadnú obranu. Na budúce si vysvetlíme ako sa brániť aj v tomto prípade.  

Spotrebiteľ red príslušným všeobecným súdom v mieste jeho bydliska môže požiadať súd o ochranu, pričom je oslobodený od súdnych poplatkov.

Ako prvé odporúčame podať návrh na vydanie neodkladného opatrenia, ktorého predmetom bude povinnosť zamestnávateľa zdržať sa výkonu týchto zrážok.

Tu musíme upozorniť, že v tejto časti návrhu musí byť účastníkom konania aj samotný zamestnávateľ. Ten, ako sme si opakovane uviedli je povinný zrážky zo mzdy spotrebiteľovi vykonávať. Len súd môže zamestnávateľovi prikázať zdržať sa výkonu týchto zrážok do skončenia právoplatnosti vo veci samej.

Z praxe odporúčame písomne oznámiť zamestnávateľovi tento zámer s tým, že bude účastníkom konania, no len v časti návrhu na vydanie neodkladného opatrenia. A že v prípade úspechu si spotrebiteľ - žalobca uplatňovať trovy konania nebude. Toto odporúčame uviesť aj do samotného žalobného návrhu.  

Nariadenie neodkladného opatrenia spočívajúceho v povinnosti zamestnávateľa zdržať sa výkonu zrážok zo mzdy a veriteľovi zákazu uplatňovania si Dohody o zrážkach zo mzdy rieši len zrážky ešte nevykonané.

Spolu s návrhom na vydanie neodkladného opatrenia odporúčame podať žalobu vo veci samej. V rámci konania súd preskúma spotrebiteľskú zmluvy, ktorej súčasťou bola dohoda o zrážkach zo mzdy, na základe ktorej zamestnávateľ zrážky zo mzdy vykonáva. Súd preskúma, či sa nejedná o premlčanú pohľadávku, či dohoda o zrážkach zo mzdy bola platne právne uzatvorená, či dlh existuje, ak existuje, či v takej výške, ako zamestnávateľovi uviedol veriteľ.

Súdy opakovane Dohodu o zrážkach zo mzdy posúdili ako neprijateľnú zmluvnú podmienku. Veritelia, prípadne ich právny nástupcovia si však aj napriek tomu nároky z nej uplatňujú a čakajú, či sa zamestnanec vôbec bude brániť (nezriedka sa nebráni, pretože mu ostáva životné minimum, z ktorého nie je v stave pokryť služby advokáta).

Príkladmo z niektorých súdnych rozhodnutí týkajúcich sa Dohody o zrážkach zo mzdy a ich posúdenia ako neprijateľnej zmluvnej podmienky :

Krajský súd Prešov, sp. zn.: 17Co/85/2014 zo dňa 27.5.2014 (PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 35 792 752 )

http://merit.slv.cz/KSPO/17Co/85/2014 

Krajský súd Banská Bystrica, sp. zn.: 13Co/1010/2015 zo dňa 27.9.2016         (PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 35 792 752 )

http://merit.slv.cz/KSBB/13Co/1010/2015 

Krajský súd Prešov, sp. zn.: 5Co/7/2017 zo dňa 16.2.2017 (PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 35 792 752 )

http://merit.slv.cz/KSPO/5Co/7/2017 

 

Najvyšší súd SR, sp. zn.: 2MCdo/1/2016 zo dňa 30.3.2017 (PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 35 792 752 )

http://merit.slv.cz/2MCdo/1/2016                                                                                                                                                 

Krajský súd Banská Bystrica, sp. zn.: 17Co/351/2017 zo dňa 15.3.2018 (OMIKRON TRADING LIMITED, so sídlom Nerine Chambers, P.O.BOX 905, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, zapísaná v registri spoločnosti British Virgin Islands pod č. 1503447, pôvodný veriteľ Poštová banka, a.s., so sídlom Prievozská ulica 2/B, Bratislava, IČO: 31340890)

http://merit.slv.cz/KSBB/17Co/351/2017

 

Krajský súd Prešov, sp. zn.: 5Co/90/2017 zo dňa 26.4.2018   (INVEST-KAPITAL, a.s., Hattalova 12/C, Bratislava- mestská časť Nové Mesto, IČO: 35 871 334, pôvodný veriteľ Poštová banka, a.s., so sídlom 811 02 Bratislava, Dvořákovo nábrežie 4, SR, IČO: 31340890, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 501/B )

http://merit.slv.cz/KSPO/5Co/90/2017

 

Krajský súd Prešov, sp. zn.: 9Co/53/2016 zo dňa 19.1.2017     (PRO CIVITAS, s.r.o., so sídlom Astrova 2/A, Bratislava, IČO: 45 869 464, pôvodný veriteľ Poštová banka, a.s. )

http://merit.slv.cz/KSPO/9Co/53/2016

Ďalšie stovky rozhodnutí vo veci samej, prípadne neodkladné opatrenia sú voľne dostupné.

Veritelia, ako aj ich právny nástupcovia sa len spoliehajú, či sa zamestnanec - spotrebiteľ brániť bude, alebo nie.  

Vždy, v prípade pochybností máte možnosť sa obrátiť na kvalifikovanú osobu, ktorá Vám Dohodu, ako aj zmluvu posúdi a uvedei, či sa brániť sa súdnou cestou, alebo nie.  

Nezabúdajte, v prípade neúspechu v súdnom spore bude neúspešný účastník konania hradiť trovy právneho zastúpenia protistrany.                                

Takéto poradenstvo Vám môže ušetriť finančné prostriedky aj čas.

Vaše prípadné otázky k spotrebiteľským témam nám zasielajte na mail: pomocspotrebitelomoz@gmail.com.

Sledovať nás môžete aj na facebookovej stránke Pomoc spotrebiteľom a na webovej stránke www.pomocspotrebitelom.sk.

 

Pomoc Spotrebiteľom

Jana&Jana&Braňo