Mimoexekučné zrážky zo mzdy I.

Milý spotrebitelia,

 Len zdôrazňujeme, že nie sme nijako politicky angažované a našou snahou je výlučne vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti.

Dnes sa budeme venovať téme s názvom “Zrážky zo mzdy” a pôjde o prvú časť tejto problematiky. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na adrese:

pomocspotrebitelom@gmail.com ,

budeme sa snažiť kvalifikovane odpovedať.  

 

Každý z nás požiadal o úver či už v banke, prípadne nebankovej inštitúcii. Môže dôjsť k situácii, že napríklad z objektívnych príčin niekto nie je v stave splácať svoj dlh. A po čase mu zamestnávateľ začne zo mzdy zrážať konkrétnu sumu a to pravidelne, mesačne. Ide o tzv. inštitút “mimoexekučných zrážok zo mzdy”, ktorý je v našom právnom poriadku upravený.

Pokúsime sa Vám jednoducho vysvetliť, o čo konkrétne

ide, a ako je možné, že zamestnávateľ Vám siahne na Vašu mzdu bez exekučného titulu.

 

Keď má spotrebiteľ ako dlžník na strane jednej s veriteľom na strane druhej záujem uzavrieť spotrebiteľskú zmluvu - napríklad zmluvu o spotrebiteľskom úvere, peňažný ústav, alebo nebankovka môže predložiť spotrebiteľovi súčasne so spotrebiteľskou zmluvou na podpis aj “Dohodu o zrážkach zo mzdy”. Prípadne takáto dohoda je inkorporovaná priamo v samotnej spotrebiteľskej zmluve.

V týchto dohodách väčšinou absentujú údaje o výške dlhu,

pretože ten logicky pri podpise ešte ani neexistuje. Rovnako tak absentujú

údaje o výške zrážok, ich periodicite, dĺžke. Jednoducho ide o bianco

dohodu , ktorú spotrebiteľ len opatrí podpisom. Nič viac v nej

nie je uvedené.

 

Pýtate sa, prečo to spotrebitelia podpisujú?

 

Prečo na takúto podmienku pristúpia?

 

Pretože bez podpísania tejto dohody spotrebiteľovi veriteľ úver neposkytne.    

Ak spotrebiteľ úver nespláca, veriteľ túto dohodu predloží zamestnávateľovi dlžníka a vyzve ho, aby ten začal vykonávať zrážky zo mzdy spotrebiteľa-zamestnanca. Bez rozsudku, bez

ingerencie súdu, len na základe tvrdenia veriteľa o výške dlhu, istiny a úrokov.

 

Môže zamestnávateľ posudzovať platnosť resp. neplatnosť predloženej Dohody o zrážkach zo mzdy a iných príjmov ?

 

Je zamestnávateľ povinný začať vykonávať zrážky zo mzdy aj napriek tomu, že dlh spotrebiteľa napríklad už neexistuje, alebo za situácie, že veriteľ vymôže viac, než na čo má nárok?

 

Neexistujú zákonné možnosti oprávňujúce zamestnávateľovi odoprieť realizáciu zrážok zo mzdy na základe Dohody o zrážkach zo mzdy za situácie, že veriteľ túto zamestnávateľovi predložil a vyzval ho na výkon zrážok?

 

Nevystavuje sa súčasne zamestnávateľ hrozbe sankcií z inšpektorátu práce? Prípadne trestného stíhania?

 

Aj napriek týmto sporným otázkam zamestnávatelia zrážky zo mzdy na základe predložených dohôd veriteľmi vykonávajú.

Pretože sú povinní tieto zrážky vykonávať.

Zamestnávateľ informácie veriteľa o výške dlhu nie je oprávnený preverovať.  

Ak zamestnávateľ ako platiteľ mzdy výzvu veriteľa neuposlúchne, nesplní si povinnosť a zrážky zo mzdy na základe napádanej Dohody nevykonáva, veriteľovi tak vzniká nárok na náhradu škody voči zamestnávateľovi ( ust. § 420 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

 

Zamestnanec má právo na odmenu za ním vykonanú prácu, ktorá bude dostatočná na pokrytie jeho dôstojnej životnej úrovne.

V súlade s Ústavou SR, čl. 36, majú zamestnanci právo na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky.

Zamestnávateľ je zamestnancovi povinný za vykonanú prácu zaplatiť dohodnutú odmenu.

Zamestnávateľ má oprávnenie disponovať čiastkou určenou k výplate zamestnanca len zo zákonom stanovených dôvodov.                

       

Jedinou možnosťou ako pomôcť zamestnancovi je iniciovanie súdneho konania – návrhu na vydanie neodkladného opatrenia spolu so žalobou. Pretože len príslušný všeobecný súd v mieste bydliska spotrebiteľa môže o platnosti, resp. neplatnosti dohody o zrážkach zo mzdy právoplatne rozhodnúť.

 

Ale o tom na budúce a podrobne.

Zároveň dávame do pozornosti reláciu s názvom Pomoc spotrebiteľom vysielanú na Slobodnom vysielači k téme mimoexekučných zrážok zo mzdy.

 

 

Spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti - Občiansky zákonník §52, ods. 4

Spotrebiteľská zmluva - každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom, Občiansky zákonník §52, ods. 1

Dodávateľ - osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, Občiansky zákonník §52, ods. 3

Istina - peňažný základ úveru, suma, ktorú Vám veriteľ poskytol na základe zmluvy o úvere

Zmluvné úroky - úroky, ktorý si s veriteľom dohodnete ako odplatu za ním poskytnutý úver

Úroky z omeškania - Občiansky zákonník v § 517 ods. 2 ustanovuje, že ak ide o omeškanie s

plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení

istiny a zmluvných úrokov aj úroky z omeškania

 

Takéto poradenstvo Vám môže ušetriť finančné prostriedky aj čas.

Vaše prípadné otázky k spotrebiteľským témam nám zasielajte na mail: pomocspotrebitelomoz@gmail.com.

Sledovať nás môžete aj na facebookovej stránke Pomoc spotrebiteľom a na webovej stránke www.pomocspotrebitelom.sk.

 

Pomoc Spotrebiteľom

Jana&Jana&Braňo