Moja nehnuteľnosť bola vydražená

V prípade, že Vaša nehnuteľnosť bola vydražená, zákon Vám priznáva možnosť brániť sa v lehote do 3 mesiacov od vydraženia nehnuteľnosti. To znamená, že v lehote do 3 mesiacov od jej vydraženia môžete na príslušný všeobecný súd v mieste Vášho bydliska podať žalobu o určenie neplatnosti dražby. Ide o tzv. prekluzívnu lehotu, po ktorej uplynutí sa už nie je možné brániť v konaní pred súdom. V konaní ste ako spotrebiteľ oslobodený od súdnych poplatkov, pretože spor má základ v spotrebiteľskej zmluve. Ak sa rozhodnete brániť, zabezpečte si tieto listinné dôkazy tak, aby boli pre súd čitateľné:

 • zmluvu o úvere

 • záložnú zmluvu (ak ňou nedisponujete, všetko dostupné na príslušnom OÚ, katastrálny odbor)

 • znalecký posudok, ktorým bola nehnuteľnosť ohodnotená pri žiadosti o úver

 • prehľad Vami vykonaných splátok

 • všetky upomienky

 • zosplatnenie úveru,

 • odstúpenie alebo vypovedanie zmluvy úvere

 • prípadné uznanie dlhu

 • splátkový kalendár ( ak ste ho s veriteľom uzavreli )

 • oznámenie o začatí výkonu záložného práva veriteľom alebo dražobníkom (ak vám bola doručená)

 • výzvu dražobníka alebo /súdneho znalca na sprístupnenie draženej nehnuteľnosti za účelom obhliadky (ak vám bola doručená)

 • znalecký posudok vyhotovený súdnym znalcom na základe objednávky dražobník (ak Vám bol už doručený )

 • odborné vyjadrenie 3 realitných kancelárií k cene nehnuteľností, ktoré majú byť predmetom dražby alebo nový znalecký posudok, ktorý si necháte vyhotoviť kvôli oceneniu nehnuteľnosti  

 • notársku zápisnicu, ktorou bola dražba osvedčená


Všetky tieto listiny potrebujete pre kvalifikovanú procesnú obranu. Účastníkmi súdneho konania bude veriteľ, dražobník, vydražiteľ, dlžník a vlastník nehnuteľnosti, ak ide o odlišnú osobu od dlžníka.