Návrh zákona o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov I.

Milí spotrebitelia,

dnešný článok bude venovaný viac odbornej verejnosti. Najmä našim kolegom z občianskych združení, ktorí sa venujú ochrane práv spotrebiteľov. Ministerstvo spravodlivosti zverejnilo a predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na úvod by sme chceli uviesť, že tento krok vnímame nesmierne pozitívne a myslíme si, že sa jedná o krok správnym smerom. Máme za to, že tento zákon určite prispeje k výraznému posilneniu a ochrane práv všetkých spotrebiteľov.

Samotným návrhom zákona sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá smernica, ktorou sa ruší smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES, ktorá umožňovala oprávneným subjektom podávať žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov. Ide o transpozíciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2020/1828 z 25. novembra 2020 o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zrušení smernice 2009/22/ES.

V súčasnosti je v mnohých členských štátoch problémom (Slovenská republika samozrejme k týmto krajinám patrí), že v nich neexistuje účinný procesný mechanizmus pre kolektívne žaloby spotrebiteľov o vydanie nápravných opatrení. Tým sa výrazne oslabovali práva spotrebiteľov a aj ich dôvera v správne a zákonné fungovanie vnútorného trhu. Práve preto Európska únia pristúpila k prijatiu novej smernice, čím sa posilnia práva spotrebiteľov a najmä spotrebitelia všetkých členských štátov budú mať spoločný, totožný a účinný mechanizmus pre podávanie žalôb na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov. Je nepochybné, že to posilní postavenie spotrebiteľov pri uplatňovaní ich práv. Taktiež sa vytvoria spravodlivé a najmä rovnaké podmienky pre obchodníkov na vnútornom trhu a myslíme si, že to prečistí vnútorný trh od nekalých obchodných praktík a neférových obchodníkov.

Návrh zákona je možné pripomienkovať do 22.9.2022 a samotné znenie zákona je možné si pozrieť a oboznámiť sa s ním aj na nasledujúcom linku:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/487

Považujeme za dôležité informovať všetkých spotrebiteľov o tomto návrhu zákona, nakoľko je to výrazný posun v ochrane práv spotrebiteľov. Taktiež chceme vyzvať občianske združenia pôsobiace na poli ochrany práv spotrebiteľov, aby sa zapojili do medzirezortného pripomienkového konania, aby posielali svoje pripomienky a podieľali sa tak na tvorbe zákona ako subjekty z praxe, ktoré majú najviac skúsenosti.

Podľa zverejneného materiálu pripravovaný zákon sa vzťahuje na žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov vo veci porušenia ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa a právne záväzných aktov Európskej únie, ak tieto porušenia poškodzujú alebo môžu poškodiť kolektívne záujmy spotrebiteľov.

Nakoľko je pre nás všetkých spotrebiteľov podľa nášho názoru táto problematika nesmierne dôležitá, budeme sa tejto téme venovať aj v ďalšom článku, kde si vysvetlíme základné pojmy, ktoré tento zákon bude upravovať a taktiež sa pozrieme ako bude prebiehať samotné konanie na súde. Napíšeme o oprávnených osobách na podanie žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a taktiež si napíšeme niečo konkrétne o samotných žalobách na ochranu kolektívnych práv spotrebiteľov, ktoré tento zákon zavádza a taktiež o priebehu konania pred súdom.

V prípade, že máte otázky k spotrebiteľským témam pošlite nám mail na: pomocspotrebitelomoz@gmail.com. Sledovať nás môžete aj na facebookovej stránke Pomoc spotrebiteľom a na webovej stránke www.pomocspotrebitelom.sk

 

Pomoc spotrebiteľom

Jana&Jana&Braňo