Návrh zákona o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov II.

Milí spotrebitelia.

V článku, ktorý sme zverejnili takto pred týždňom sme písali o konkrátnom zákone, ktorý práve pripravuje Ministerstvo spravodlivosti SR. Jedná sa o zákon o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh tohto zákona je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní až do 22.09.2022 a našim cieľom bolo túto informáciu dostať k najširšej verejnosti. Samotný návrh zákona je uverejnený na linke:   https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/487

Podľa zverejneného materiálu pripravovaný zákon je určený pre všetkých spotrebiteľov na ochranu ich kolektívnych záujmov ak dochádza k porušeniu ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa a právne záväzných aktov Európskej únie.

Tak ako v predchádzajúcom článku aj teraz vyzývame všetkých spotrebiteľov, občianske združenia pôsobiace na poli ochrany práv spotrebiteľov, aby sa zapojili do medzirezortného pripomienkového konania, aby posielali svoje prípadné pripomienky a podieľali sa tak na tvorbe tohto nesmierne dôležitého zákona na poli ochrany práv spotrebiteľov.

A teraz poďme konkrétne k samotnému zákonu a jeho ustanoveniam.

Prvá časť navrhovaného zákona obsahuje vymedzenie základných pojmov a rozsah pôsobnosti. V ďalšej časti sú informácie, kto bude oprávnenou osobou na podávanie žalôb a zastupovanie spotrebiteľov. Zoznam oprávnených osôb bude viesť Ministerstvo hospodárstva a zákon ustanovuje presné podmienky zápisu do tohto zoznamu oprávnených osôb, podmienky zmeny údajov v registri ale aj presné podmienky na vyčiarknutie zo zoznamu oprávnených osôb.

Tretia časť zákona sa venuje samotným žalobám a druhom žalôb na ochranu kolektívnych práv spotrebiteľov.

Na konanie v sporoch zo žalôb na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov bude príslušný Okresný súd Banská Bystrica. Na konanie o žalobe na ochranu kolektívnych záujmov sa primerane vzťahuje Civilný sporový poriadok a pokiaľ ide o úschovu u notára aj Civilný mimosporový poriadok. Na výkon súdneho rozhodnutia vydaného podľa tohto pripravovaného zákona sa primerane vzťahuje Exekučný poriadok. Ustanovenia zákona sa použijú na konania o žalobe na ochranu kolektívnych záujmov začaté po 25. júni 2023.

Zákon definuje povinnosti oprávnených osôb pred podaním žaloby ale aj počas konania. Taktiež je v tejto časti zákona opísaný priebeh dokazovania a presný výška odmeny pre oprávnenú osobu.

Prvým druhom žaloby je konanie o vydanie nápravného opatrenia. Podľa pripravovaného zákona ide o druh žaloby, v ktorom môže súd uložiť obchodníkovi jedno alebo viac nápravných opatrení spočívajúcich najmä v povinnosti poskytnúť dotknutým spotrebiteľom náhradu škody, opravu alebo výmenu produktu, zľavu z kúpnej ceny, vypovedanie zmluvy alebo vrátenie uhradenej kúpnej ceny, okrem povinnosti úhrady primeraného finančného zadosťučinenia.

Povinnosťou oprávnenej osoby bude, pred podaním žaloby na vydanie nápravného opatrenia zverejniť v Obchodnom vestníku žalobný zámer a to podľa vzoru ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Žalobný zámer je potrebné zverejniť najmenej dva mesiace pred podaním samotnej žaloby na vydanie nápravného opatrenia. Zároveň oprávnená osoba vyzve spotrebiteľov, aby sa k nemu prihlásili. Presné podmienky, čo musí žalobný zámer obsahovať ustanovuje zákon.

 Dôležitou informáciou je pre spotrebiteľov je, že sa k žalobnému zámeru prihlasujú prihláškou. Vzor prihlášky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, a to aj po začatí konania, najneskôr však do skončenia dokazovania na súde prvej inštancie. Prihláška k žalobnému zámeru je účinná dňom jej doručenia oprávnenej osobe a uhradenia poplatku vo výške 10 eur na jej účet zriadený na účely konania o vydanie nápravného opatrenia. Spotrebiteľ, ktorý sa prihlásil k žalobnému zámeru, nemôže byť zúčastnený v iných ani v individuálnych konaniach o žalobách na vydanie nápravného opatrenia v tej istej veci, proti tomu istému obchodníkovi. Dotknutý spotrebiteľ môže po podaní prihlášky k žalobnému zámeru kedykoľvek odvolať svoj súhlas s účasťou na žalobnom zámere. Odvolať svoj súhlas s účasťou na žalobnom zámere je možné iba podľa vzoru, ktorý ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Presné podmienky o nákladoch konania ale aj o náhrade trov konania ustanovuje ďalej tento zákon. Taktiež pojednáva o možnosti uzatvoriť zmier medzi obchodníkom a spotrebiteľmi. Schválený zmier je záväzný pre oprávnenú osobu, obchodníka a dotknutých spotrebiteľov a podlieha schváleniu súdom. Ak je dohodnutý zmier v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi, súd ho neschváli a pokračuje sa v konaní o vydanie nápravného opatrenia.

 Právoplatne priznané práva spotrebiteľov v konaní o vydanie nápravného opatrenia sa vymáhajú spoločne v jednom exekučnom konaní. Návrh na vykonanie exekúcie podáva oprávnená osoba - účastník exekučného konania v postavení oprávneného a to bezodkladne, najneskôr však v lehote šiestich mesiacov od vydania právoplatného rozhodnutia. Ak dôjde k tomu, že oprávnená osoba návrh v lehote nepodá, je dotknutý spotrebiteľ oprávnený požiadať súd o vydanie potvrdenia o pohľadávke, ktoré je exekučným titulom.

 Ďalším druhom konania o ktorom pojednáva pripravovaný zákon je konanie o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach. Ide konanie o žalobe na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov, v ktorom súd skúma neprijateľnosť zmluvnej podmienky v spotrebiteľskej zmluve alebo v iných zmluvných dokumentoch súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou, nekalé obchodné praktiky a iné porušenia ustanovení právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa nezávisle od okolností konkrétneho prípadu. Návrh na konanie o abstraktnej kontrole zmluvy môže proti obchodníkovi podať oprávnená osoba alebo aj orgán dohľadu podľa osobitného predpisu. Pred podaním žaloby je však povinnosťou oprávnenej osoby alebo orgánu dohľadu, aby boli zahájené konzultácie s dotknutým obchodníkom s cieľom dosiahnuť, aby upustil od porušovania právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa. V prípade, že obchodník do 14 dní od doručenia žiadosti o konzultáciu od porušovania neupustí, podá oprávnená osoba alebo orgán dohľadu žalobu. Pri podaní tejto žaloby sa nevyžaduje, aby boli spotrebitelia zúčastnení v konaní. V konaní je však potrebné preukázať skutočnú stratu alebo škodu individuálnych spotrebiteľov, ktorá im bola spôsobená porušením právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa, alebo úmysel alebo nedbanlivosť obchodníka. Pojednávanie sa v tomto prípade nenariaďuje. Súd rozhoduje rozsudkom alebo neodkladným opatrením. O neodkladnom opatrení rozhodne najneskôr v lehote 30 dní odo dňa podania návrhu na jeho vydanie.

V prípade, že súd žalobe vyhovie, vo výroku určí neprijateľnosť zmluvnej podmienky a znenie tejto zmluvnej podmienky uvedie. Vo výroku určí, že obchodná praktika je nekalá alebo vo výroku určí, že došlo k porušeniu právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa. Ak súd nariadi neodkladné opatrenie, uloží obchodníkovi, aby sa zdržal používania neprijateľnej zmluvnej podmienky vo všetkých spotrebiteľských zmluvách alebo v iných dokumentoch súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou, používania nekalej obchodnej praktiky, alebo aby sa zdržal porušovania právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa. Ak súd právoplatne určí neprijateľnosť zmluvnej podmienky, alebo že obchodná praktika je nekalá alebo určí, že došlo k porušeniu právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa, môže nariadiť, aby obchodník vhodnou formou zverejnil tento rozsudok alebo uverejnil opravné vyhlásenie.

V prípade, že súd rozhodne rozsudkom alebo neodkladným opatrením výrok právoplatného rozsudku je záväzný pre každého.

      Premlčacia doba od podania žaloby v konaní o vydanie nápravného opatrenia po dobu konania neplynie.

Taktiež po dobu konania o abstraktnej kontrole neplynie premlčacia lehota vo vzťahu k právam zodpovedajúcim nápravným opatreniam.

Dúfame, že sme týmito dvoma článkami priniesli v krátkosti prehľad o pripravovanom zákone a že Vám všetkým pomôžu do budúcna pri hájení svojich spotrebiteľských práv.

V prípade, že máte otázky k spotrebiteľským témam pošlite nám mail na: pomocspotrebitelomoz@gmail.com. Sledovať nás môžete aj na facebookovej stránke Pomoc spotrebiteľom a na webovej stránke www.pomocspotrebitelom.sk

 

Pomoc spotrebiteľom

Jana&Jana