NEPLATNÉ ZOSPLATNENIE ÚVERU I.

Milí spotrebitelia,  

v dnešnom článku sa budeme venovať otázke zosplatnenia úveru. To znamená otázke, kedy a za akých okolností môže napríklad banka celý úver zosplatniť.

Do úvahy prichádza napríklad možnosť, ak ste si riadne neplnili svoje povinnosti a neplatili ste v zmluve, ktorú ste uzavreli s bankou dohodnuté pravidelné mesačné splátky.  

V takom prípade Vás banka listom vyzve na úhradu dlžnej sumy - zašle upomienku.

Ak nebudete na upomienky reagovať, banka môže v súlade so zmluvou o úvere (ak to máte dohodnuté prirodzene, pretože aj toto je potrebné pri zosplatnení skúmať) vyhlásiť predčasnú splatnosť úveru.

Listom Vám oznámi, akú sumu jej dlhujete a vyzve Vás, aby ste si voči nej svoje záväzky jednorazovo splatili. Teda dlh naraz uhradili.  

Poďme sa teraz bližšie pozrieť na samotné zosplatnenie.   

Napríklad….listom zo dňa 12.8.2022 Vám banka doručí Oznámenie o vyhlásení mimoriadnej splatnosť s tým, že ste povinný dlžnú sumu vo výške 10.000 € uhradiť v lehote najneskôr do 12.9.2022. To znamená, že k 12.9.2022 musíte celú dlžnú sumu uhradiť.

V oznámení je uvedená celková dlžná suma, lehota do kedy ju máte uhradiť a na aký účet.  

Ale! 

Pre platné zosplatnenie úveru je zo strany banky je nevyhnutné, aby v zosplatnení presne špecifikovala konkrétnu splátku, pre ktorú jednorazovo a predčasne zosplatnila celý dlh.

V opačnom prípade ide o absolútne neplatné zosplatnenie.

Poukazujeme na ustálenú súdnu prax a ako jedno z tých rozhodnutí Vám dávame do pozornosti rozhodnutie Krajského súdu v Prešove zo dňa 29.11.2021, sp. zn. 7CoCsp/14/2021. V tomto súdnom rozhodnutí sa uvádza, že v prípade, ak zo strany veriteľa dôjde k vyhláseniu úveru za predčasne splatný a to v súlade s ust. § 565 OZ a § 53 ods. 9 OZ, pre platný úkon zosplatnenia je zo strany veriteľa nevyhnutné, aby v tomto zosplatnení presne špecifikoval konkrétnu splátku, pre ktorú jednorazovo a predčasne zosplatnil celý dlh. V prípade, že takto veriteľ neurobí, ide o neurčitý právny úkon a takýto právny úkon je absolútne neplatný podľa § 37 ods. 1 OZ.

Pozorne si preto prečítajte Oznámenie o zosplatnení. Na tento úkon totiž nadväzujú aj ďalšie, napríklad postúpenie pohľadávky, čomu sa budeme venovať nabudúce.  

Vaše prípadné otázky k spotrebiteľským témam nám zasielajte na mail: pomocspotrebitelomoz@gmail.com.

Sledovať nás môžete aj na facebookovej stránke Pomoc spotrebiteľom a na webovej stránke www.pomocspotrebitelom.sk.

 

Pomoc Spotrebiteľom

Jana&Jana&Braňo