NEPLATNÉ ZOSPLATNENIE ÚVERU II.

Milí naši spotrebitelia,

v minulom článku sme sa venovali otázke zosplatnenia úveru, teda kedy a za akých okolností môže banka celý úver zosplatniť.

Venovali sme sa povinnosti banky v zosplatnení uviesť a špecifikovať konkrétnu splátku, pre ktorú môže byť úver zosplatnený a to pod sankciou neplatnosti samotného zosplatnenia. Ako sme si uviedli, pre platné zosplatnenie je zo strany banky nevyhnutné, aby v zosplatnení presne špecifikovala konkrétnu splátku, pre ktorú jednorazovo a predčasne zosplatnila celý dlh.

V opačnom prípade ide o absolútne neplatné zosplatnenie.

Rovnako tak sme Vám v minulom článku spomenuli, že na zosplatnenie nadväzujú aj ďalšie úkony, ako napríklad postúpenie pohľadávky.  

A práve postúpeniu pohľadávky po neplatnom zosplatnení sa chceme venovať.

Pripomeňme si, že vo veci ide o spor vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy, pričom pôvodný veriteľ- banka, svoju pohľadávku po zosplatnení postúpila na vymáhačskú spoločnosť.  

 

Zo strany právneho predchodcu navrhovateľa súdneho konania - banky došlo k absolútne neplatnému zosplatneniu celého úveru (viď. predchádzajúci článok).

Banka v čase zosplatnenia pohľadávky nedisponovala takou pohľadávkou, akú postúpila na navrhovateľa.

V zmysle zásady nemo plus juris nikto nemôže previesť na iného viac práv, než sám má a preto nemohla banka postúpiť pohľadávku - údajný dlh v takej sume, ako ju postúpila na navrhovateľa.

V zosplatnení úveru zo strany banky - právneho predchodcu navrhovateľa, t.j. v liste zo dňa 13.7.2021 je uvedené, že k 12.7.2021 dlžná suma činí 20.836,16 €.

V oznámení o zosplatnení však absentuje špecifikácia konkrétnej splátky, pre ktorú došlo k zosplatneniu úveru. Pričom súdna prax považuje za nevyhnutné pre platne právne zosplatnenie špecifikáciu konkrétnej splátky, pre ktorú k zosplatneniu došlo.  

Na základe vyššie uvedeného tvrdíme, že nedošlo k platnému zosplatneniu úveru.

Banka preto nemohla živý úver a ani pohľadávku v takej výške previesť na navrhovateľa.

A navrhovateľ, na ktorého nebola platne právne postúpená pohľadávka túto pohľadávku nemôže ani od odporcu vymáhať, pretože nie je aktívne vecne legitimovaný na podanie žalobného návrhu. 

Aj tento argument, táto procesná obrana Vám dúfam pri Vašej procesnej obrane pomôže.  

V budúcom článku Vám prinesieme vzor odporu proti vydanému platobného rozkazu, ktorým sa môžete inšpirovať .  

Vaše prípadné otázky k spotrebiteľským témam nám zasielajte na mail: pomocspotrebitelomoz@gmail.com.

Sledovať nás môžete aj na facebookovej stránke Pomoc spotrebiteľom a na webovej stránke www.pomocspotrebitelom.sk.

 

Pomoc Spotrebiteľom

Jana&Jana&Braňo