Niečo k zosplatneniu úverov

Niečo k zosplatneniu úverov

 

V prípade, ak zo strany veriteľa dôjde k vyhláseniu úveru za predčasne splatný a to v súlade s ust. § 565 OZ a § 53 ods. 9 OZ, pre platný úkon zosplatnenia je zo strany veriteľa nevyhnutné, aby v tomto zosplatnení presne špecifikoval konkrétnu splátku, pre ktorú jednorazovo a predčasne zosplatnil celý dlh. V prípade, že takto veriteľ neurobí, ide o neurčitý právny úkon a takýto právny úkon je absolútne neplatný podľa § 37 ods. 1 OZ.

 

Z rozsudku NS SR, sp. zn.:4 Cdo 146/2008 z 31.07.2008:

„Pre všeobecnú premlčaciu dobu platí, že začína plynúť odo dňa, keď sa právo mohlo – objektívne posudzované – vykonať po prvý raz. Týmto dňom je zásadne deň, keď právo bolo možné dôvodne vykonať podaním návrhu (žaloby) na súde alebo u rozhodcovského orgánu, t.j. keď sa právo stalo nárokom (actio nata). Nie je rozhodné, z akého dôvodu – či subjektívneho alebo objektívneho – tak veriteľ neurobil (napr. že mu vo vykonaní práva bránila určitá prekážka ako choroba). Actio nata (inak aj žalovateľnosť, alebo možnosť úspešne uplatniť právo žalobou) nastáva vo väčšine prípadov splatnosťou dlhu, t.j. dňom, kedy mal dlžník po prvý raz dlh splniť, resp. začať s jeho plnením.

...

Ustanovenie § 101Obč.zák. požitím slov „keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz“ viaže začiatok plynutia premlčacej doby na deň, keď sa právo skutočne mohlo po prvý raz uplatniť na súde, teda keď je actio nata, a nie na deň, keď by sa mohlo po prvý raz uplatniť, teda keď by mohla byť actio nata.“

 

Právne závery súdov o tom, že premlčacia doba podľa ust. § 103 Občianskeho zákonníka pri zosplatnení úveru plynie už od omeškania prvej splátky vyplýva z viacerých súdnych rozhodnutí. Ide napr. o tieto rozhodnutia:

 

- Krajského súdu v Banskej Bystrici 16Co/95/2018 zo dňa 13.9.2018,

- Krajského súdu v Banskej Bystrici 16Co/34/2018 zo dňa 18.10.2018,

- Krajského súdu v Trnave 26Co/276/2017 zo dňa 23.10.2018,

- Krajského súdu v Trnave 26Co/176/2017 zo dňa 26.3.2018.

- Krajského súdu v Prešove 6Co/26/2017 zo dňa 28.6.2018,

- Krajského súdu v Trenčíne 27Co/315/2017 zo dňa 27.2.2018 a pod.