Spotrebiteľské združenia - Áno alebo Nie

Milí naši spotrebitelia.

Dnes sme sa rozhodli napísať o konkrétnej veci, ktorá nás sužuje. A nie len nás, ale v konečnom dôsledku práve Vás, spotrebiteľov, ktorí vyhľadávate pomoc združení.

Sme si vedomí toho, že za náš názor verejne prezentovaný v tomto článku budeme od niektorých združení pranierovaní, no vec sa má podľa nášho názoru takto.

Nepochybne je správne a potrebné, aby združenia spotrebiteľom pomáhali. Faktom je, že na ich podporu štát nevynakladá dostatok finančných prostriedkov.  

No ako sme opakovane zdôraznili, pri výbere združení voľte správne. Vyberajte si združenia, ktoré spolupracujú s advokátmi, združenia, ktoré majú históriu, skúsenosti, kladné recenzie.

Je v poriadku, že štát umožnil vznik občianskym združeniam, ktorých predmetom je ochrana práv spotrebiteľov. Založiť si občianske združenie môže ktokoľvek.

Čo už ale podľa nášho názoru v poriadku nie je, že tieto združenia, ich zástupcovia bez adekvátneho vzdelania bez akejkoľvek zodpovednosti či poistenia môžu zastupovať spotrebiteľov v konaní na súdoch. Iste , jednoduchšie právne veci je možné zvládnuť. No napríklad v prípadoch dražieb sa jedná o veľmi náročnú právnu vec. Nik vopred nevie predpovedať výsledok. Tieto spory trvajú roky.

A už vôbec nie je pochopiteľné, že sa laici púšťajú do tak náročného podania, ako je náhrada škody, určenie vlastníckych práv a pod.

Ak advokát chce vykonávať svoje povolanie, musí byť zo zákon poistený pre prípad náhrady škody.

Ak advokát chce pôsobiť ako mediátor, správca, musí absolvovať školenie a vykonať skúšky. A samozrejme pre prípad spôsobenia škody musí byť poistený. Rovnako ako notár, či exekútor.

Naproti tomu za združenie môže konať ktokoľvek bez poistenia, bez vzdelania. V prípade prehratého súdneho sporu z dôvodu pochybenia združenia Vám vzniknutú škodu nik nenahradí. Ak nebude pre prípad spôsobenia škody poistené. To súčasná legislatíva totiž od združení nevyžaduje.

Osoby ktoré Vás zastupujú v konaní pred súdom by mali mať základné vedomosti o tom, čo je to premlčanie, koho žalovať, kto by mal byť žalovaný (aktívna vecná a pasívna vecná legitimácia). Mali by vedieť správne vyhodnotiť, či ten spor má vôbec zmysel , či nepôjde len o stratu Vášho času a peňazí. Pretože v konečnom dôsledku to budete Vy, kto bude znášať v prípade neúspechu trovy právneho zastúpenia protistrany, nie združenie.

Sme toho názoru, že združenia konajúce pred súdom by mali mať zástupcu s absolvovaným druhým stupňom vysokoškolského vzdelania v odbore právo, ktorý by bol zodpovedný za konanie daného združenia.

Snažíme sa len upozorniť spotrebiteľov, ktorí sa rozhodnú pre zastupovanie v konaní pred súdom občianskym združením na možné riziko. Pretože nie každé združenie toto dokáže kvalifikovane.

 Vyberajte preto rozumne. Pretože niekedy práve tie najlacnejšie služby bývajú v konečnom dôsledku najdrahšie.

 

Vaše prípadné otázky k spotrebiteľským témam nám zasielajte na mail:

pomocspotrebitelomoz@gmail.com

.

Sledovať nás môžete aj na facebookovej stránke Pomoc spotrebiteľom a na webovej stránke

www.pomocspotrebitelom.sk


Pomoc Spotrebiteľom

Jana&Jana&Braňo