Upomínacie konanie

Ide o skrátené konanie sa riadi zák. č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „zákon o upomínacom konaní“). Tento zákon nadobudol účinnosť 1. februára 2017. Konanie podľa tohto zákona je alternatívnym spôsobom uplatňovania peňažných nárokov k postupu podľa Civilného sporového poriadku (zák. č. 160/2015 Z.z. ). Na konanie je kauzálne príslušný Okresný súd Banská Bystrica.  

Veriteľ podá návrh na vydanie platobného rozkazu a súd tento platobný rozkaz vydá. Dlžník sa má možnosť brániť podaním odporu proti platobnému rozkazu v lehote do 15 dní.  

Návrh na vydanie platobného rozkazu bežne podáva aj veriteľ, ktorý poskytol úver spotrebiteľovi.  

Ust. § 3 Upomínacieho konania, ods. 6:

Návrh nie je prípustný, ak sa uplatňuje:

... písm. b):

 „Nárok zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z iných zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré obsahujú neprijateľnú zmluvnú podmienku, a táto okolnosť má vplyv na uplatňovaný nárok“.

 

To znamená, že súd je povinný vydať platobný rozkaz, aj ak obsahuje neprijateľné zmluvné podmienky, čo odporuje únijnému právu a je v priamom rozpore s ním. Od spotrebiteľa sa očakáva proaktívny postup a to, že sám aktívne odpor podá v krátkom časovom horizonte 15 – tich dní. Neznalosť práva spotrebiteľa zakladá nezanedbateľné nebezpečenstvo, že nepoukáže na prípadnú neprijateľnosť zmluvných podmienok. A ani odpor nepodá.  

 

Naopak, podľa C.s.p. je všeobecný súd povinný vždy skúmať neprijateľné zmluvné podmienky. Ust. § 299, ods. 2 C.s.p. :

„Ak sa uplatňuje právo na zaplatenie peňažnej sumy zo spotrebiteľskej zmluvy a žalovaným je spotrebiteľ, súd nevydá platobný rozkaz, ak spotrebiteľská zmluva alebo iné zmluvné dokumenty súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou obsahujú zmluvnú podmienku, ktorá je neprijateľná“.

Ak nie je posúdená neprijateľná zmluvná podmienka hoc nemajúca vplyv na uplatňovaný nárok, no je neprijateľná a platobný rozkaz nadobudne právoplatnosť, prieskum neprijateľných zmluvných podmienok v exekučnom konaní nie je možný.  V dôsledku toho pri takejto právnej úprave existuje nezanedbateľné riziko, že dotknutý spotrebiteľ nepodá odpor a že sudca následne nebude môcť uskutočniť ex offo preskúmanie nekalých podmienok v dotknutej zmluve.

§ 53a Občianskeho zákonníka, ktorým bolo prevzaté ustanovenie článku 7 ods. 1 smernice 93/13, zakazuje akémukoľvek dodávateľovi pokračovať v používaní zmluvnej podmienky, o ktorej súd v rámci sporu v oblasti práva spotrebiteľov rozhodol, že je nekalá. Toto ustanovenie sa de facto a de iure v upomínacom konaní obchádza.

 

V upomínacom konaní sa právo v prospech spotrebiteľa uplatňuje zdá sa menej priaznivo, akoby malo byť uplatňované návrhom na vydanie platobného rozkazu pred akýmkoľvek iným všeobecným súdom. Článok 7 ods. 1 smernice 93/13 ukladá členským štátom povinnosť zabezpečiť, aby existovali primerané a účinné prostriedky na zabránenie používaniu nekalých podmienok v zmluvách uzatváraných so spotrebiteľmi.

Čo je podstatné, v rámci upomínacieho konania vo veci samej nerozhoduje sudca, ale vyšší súdny úradník. Ten neskúma obsah podania a pri množste podaní ani nemá šancu posudzovať neprijateľné zmluvné podmienky.

Sme toho názoru, že účelom zákona bolo uľahčiť vymáhanie pohľadávok, nie odľahčiť súdy (pretože pohľadávky sa ďalej vymáhajú a budú vymáhať) a už vôbec nie postupovať v priamom rozpore s právom EÚ. teda v neprospech spotrebiteľa.

Z rozsudku ESD, C‑448/17   EOS KSI Slovensko s. r. o. proti Jánovi Dankovi, Margite Dankovej:  

Bod 45 rozsudku :                                                                                                                                                  

Účinnú ochranu práv vyplývajúcich z tejto smernice možno zaručiť iba pod podmienkou,

že vnútroštátny procesný systém upravuje v rámci konania o vydanie platobného rozkazu alebo v rámci konania o výkon platobného rozkazu ex offo preskúmanie potenciálnej nekalej povahy zmluvných podmienok uvedených v predmetnej zmluve sudcom (pozri v tomto zmysle rozsudok z 18. februára 2016, Finanmadrid EFC, C‑49/14, EU:C:2016:98, body 45 a 46).

 

Bod 46 rozsudku:

Preto v prípade, ak v štádiu výkonu platobného rozkazu nie je upravené žiadne ex offo preskúmanie potenciálne nekalej povahy podmienok obsiahnutých v dotknutej zmluve sudcom, vnútroštátna právna úprava sa musí považovať za právnu úpravu, ktorá môže narušiť účinnosť ochrany požadovanej smernicou 93/13, ak neupravuje takéto preskúmanie v štádiu vydania platobného rozkazu, alebo ak je takéto preskúmanie stanovené jedine v štádiu odporu proti vydanému platobnému rozkazu, ak existuje nezanedbateľné riziko, že dotknutý spotrebiteľ nepodá požadovaný odpor buď z dôvodu osobitne krátkej lehoty stanovenej v tejto súvislosti, alebo vzhľadom na trovy, ktoré by vznikli v dôsledku podania žaloby v porovnaní s výškou sporného dlhu, alebo z dôvodu, že vnútroštátna právna úprava nestanovuje povinnosť, aby mu boli oznámené všetky informácie potrebné na to, aby mohol určiť rozsah svojich práv (pozri analogicky rozsudky zo 14. júna 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, bod 54, a z 18. februára 2016, Finanmadrid EFC, C‑49/14, EU:C:2016:98, bod 52).

 

Bod 49 rozsudku:

V tejto súvislosti treba uviesť, že zachovanie potrebného účinku smernice 93/13 bráni tomu, aby vnútroštátna právna úprava umožňovala vydanie platobného rozkazu bez toho, aby mal spotrebiteľ v akomkoľvek štádiu konania možnosť požívať záruku, že sudca pristúpi k preskúmaniu neprítomnosti nekalých podmienok v dotknutej zmluve (pozri v tomto zmysle rozsudok z 18. februára 2016, Finanmadrid EFC, C‑49/14, EU:C:2016:98, bod 45)

 

 

Bod 50 rozsudku:

V dôsledku toho okolnosť, že vnútroštátna právna úprava priznáva právomoc v oblasti vydávania platobných rozkazov súdnemu úradníkovi, ktorý nemá postavenie sudcu, nemôže ohroziť zachovanie potrebného účinku smernice 93/13, pokiaľ je preskúmanie neprítomnosti nekalých podmienok v dotknutej zmluve sudcom stanovené v štádiu výkonu platobného rozkazu alebo v prípade odporu proti platobnému rozkazu.

 

Bod 51 rozsudku:

Ako bolo pritom pripomenuté v bode 46 tohto rozsudku, existencia takéhoto preskúmania jedine v štádiu odporu môže viesť k zachovaniu potrebného účinku smernice 93/13 len vtedy, ak spotrebitelia nie sú odrádzaní od podania takéhoto odporu.

 

Bod 52 rozsudku:

V prejednávanej veci vnútroštátna právna úprava dotknutá vo veci samej stanovuje iba pätnásťdňovú lehotu, počas ktorej môže spotrebiteľ podať odpor proti platobnému rozkazu, a okrem toho vyžaduje, aby spotrebiteľ svoj odpor vecne odôvodnil.

 

Bod 53 rozsudku :

V dôsledku toho pri takejto právnej úprave existuje nezanedbateľné riziko, že dotknutý spotrebiteľ nepodá odpor a že sudca následne nebude môcť uskutočniť ex offo preskúmanie neprítomnosti nekalých podmienok v dotknutej zmluve.

Bod 54 rozsudku:

Vzhľadom na tieto úvahy je potrebné odpovedať na tretiu až piatu otázku tak, že smernica 93/13 sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ako je právna úprava dotknutá vo veci samej, ktorá, napriek tomu, že v štádiu vydania platobného rozkazu proti spotrebiteľovi stanovuje preskúmanie nekalej povahy podmienok uvedených v zmluve uzatvorenej medzi podnikateľom a spotrebiteľom, na jednej strane priznáva právomoc vydať tento platobný rozkaz súdnemu úradníkovi, ktorý nemá postavenie sudcu, a na druhej strane stanovuje pätnásťdňovú lehotu na podanie odporu a vyžaduje, aby bol tento odpor vecne odôvodnený, za predpokladu, že takéto ex offo preskúmanie nie je stanovené v štádiu výkonu uvedeného platobného rozkazu, čo musí preveriť vnútroštátny súd.

Myslíme si, že právna zák. č. 307/2016 o upomínacom konaní v znení posledných právnych predpisov tým, že upravuje možnosť vydávania platobných rozkazov aj v sporoch majúcich základ v spotrebiteľskej zmluve, pretože na Okresnom súde Banská Bystrica nie je vedený súdny register na evidenciu spotrebiteľských konaní a to bez ohľadu na skutočnosť, či spotrebiteľ je na strane žalovaného alebo žalobcu a bez súdneho prieskumu neprijateľných zmluvných podmienok je v priamom rozpore s unijným právom.

S poukazom na rozsudok ESD, C‑448/17 EOS KSI Slovensko s. r. o. proti Jánovi Dankovi, Margite Dankovej nie je možné dosiahnuť účinnú ochranu práv vyplývajúcich z tejto smernice pod podmienkou, že vnútroštátny procesný systém upravuje v rámci konania o vydanie platobného rozkazu alebo v rámci konania o výkon platobného rozkazu vylúčenie ex offo preskúmania potenciálne nekalej povahy zmluvných podmienok v spotrebiteľskej zmluve sudcom (pozri v tomto zmysle rozsudok z 18. februára 2016, Finanmadrid EFC, C‑49/14, EU:C:2016:98, body 45 a 46), keďže na Okresnom súde Banská Bystrica v merite veci rozhoduje vyšší súdny úradník.

Odporúčame Vám preto, preberať všetky rozhodnutia doručené zo súdu, aby ste sa mohli účinne a včas brániť, pretože nepreberanie pošty smeruje len k tomu, že po uplynutí 15 dňovej lehoty na podanie odporu platobný rozkaz nadobudne právoplatnosť a stane sa vykonateľným. Veriteľ môže postúpiť vec súdnemu exekútorovi. Rovnako odporúčame tým, ktorí majú zriadenú elektronickú schránku, aby si ju pravidelne kontrolovali a preberali poštu.

Zároveň Vás chcem pozvať vypočuť su najbližšiu reláciu v Slobodnom vysielači, kde sa tejto téme budeme bližšie venovať.

Takéto poradenstvo Vám môže ušetriť finančné prostriedky aj čas.

Vaše prípadné otázky k spotrebiteľským témam nám zasielajte na mail: pomocspotrebitelomoz@gmail.com.

Sledovať nás môžete aj na facebookovej stránke Pomoc spotrebiteľom a na webovej stránke www.pomocspotrebitelom.sk.

 

Pomoc Spotrebiteľom

Jana&Jana&Braňo