Uznanie dlhu II.

V predchádzajúcom článku sme sa venovali veľmi zaujímavej spotrebiteľskej téme - Uznaniu dlhu. Nakoľko sa jedná o obšírnu tému, skúsime sa dnes opäť tejto téme venovať a zameriame sa na jednotlivé rozhodnutia slovenských súdov v tejto oblasti a taktiež si vysvetlíme zopár základných pojmov, ktoré s touto témou súvisia.

V prvom rade poukazujeme na znenie zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z., v zmysle ktorého sa konaním v rozpore s dobrými mravmi rozumie najmä konanie, ktoré je v rozpore so vžitými tradíciami a ktoré vykazuje zjavné znaky diskriminácie alebo vybočenia z pravidiel morálky uznávanej pri predaji výrobku a poskytovaní služby, alebo môže privodiť ujmu spotrebiteľovi pri nedodržaní dobromyseľnosti, čestnosti, zvyklosti a praxe, využíva najmä omyl, lesť, vyhrážku, výraznú nerovnosť zmluvných strán a porušovanie zmluvnej dohody (§ 4 ods. 8 zák. o ochrane spotrebiteľa).

 

Obchodná praktika sa považuje za nekalú, ak:

a) je v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti,

b) podstatne narušuje alebo môže podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k výrobku alebo službe, ku ktorému sa dostane alebo ktorému je adresovaná, alebo priemerného člena skupiny, ak je obchodná praktika orientovaná na určitú skupinu spotrebiteľov (§ 7 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa).

Odbornou starostlivosťou sa rozumie úroveň osobitnej schopnosti a starostlivosti, ktorú možno rozumne očakávať od predávajúceho pri konaní vo vzťahu k spotrebiteľovi, zodpovedajúca čestnej obchodnej praxi alebo všeobecnej zásade dobrej viery uplatňovanej v jeho oblasti činnosti (§ 2 písm. u) zákona o ochrane spotrebiteľa).

Podstatným narušením ekonomického správania spotrebiteľa sa rozumie využitie obchodnej praktiky na značné obmedzenie schopnosti spotrebiteľa urobiť rozhodnutie, ktoré by pri dostatku informácií inak neurobil (§ 2 písm. r) zákona o ochrane spotrebiteľa).

Zámer veriteľa dosiahnuť vymožiteľnosť pohľadávky podpísaním dohody o splátkach dlžníkom, ktorá súčasne obsahuje uznanie dlhu je možné hodnotiť ako nekalú obchodnú praktiku, pretože boli naplnené zákonné znaky tohto zákonného inštitútu a to nedostatok odbornej starostlivosti na strane veriteľa ako aj potenciálne riziko, že takéto konanie naruší správanie dlžníka- spotrebiteľa.

Dlžníci mali záujem o uzavretie dohody o splácaní dlhu v splátkach. Ak im veriteľ predložil na podpis listiny, ktoré okrem nimi požadovanej dohody o splátkach obsahovali aj uznanie dlhu bez náležitého oboznámenia dlžníkov s jednotlivými ustanovenia dohody, v konečnom dôsledku ich zaviazal k ďalším povinnostiam a súčasne vyvolal ďalšie právne následky - ako je napr. predĺženie premlčacej doby na uplatnenie práva veriteľa, o ktorom dlžníci nemali vedomosť.

Tu podotýkame, že premlčanie je významný inštitút hmotného práva v dôsledku ktorého sa právo veriteľa na plnenie oslabuje, nakoľko v dôsledku uplynutia času možno vymáhateľnosť veriteľovho práva odvrátiť námietkou. Zmyslom tohto inštitútu je zvýšenie istoty v právnych vzťahoch. Premlčaním právo nezaniká, iba sa závažne oslabuje. Základným účelom inštitútu premlčania je pôsobiť na subjekty občianskoprávnych vzťahov, aby v primeraných dobách uplatnili svoje práva (nároky) a zároveň aj zabrániť tomu, aby povinné osoby neboli po časovo neprimeranej dobe nútené splniť si svoje povinnosti. Inštitút premlčania takto zabraňuje dlhodobému trvaniu práva im zodpovedajúcim povinnostiam. Ak uplynula zákonom stanovená premlčacia doba a oprávnená osoba v nej určeným spôsobom u príslušného orgánu svoje právo nevykonala, vzniká povinnej osobe oprávnenie vzniesť námietku premlčania, a tak spôsobiť stav, že sa oprávnená osoba nemôže s úspechom domáhať svojho práva na súde.

Preto by bolo možné vyhodnotiť konanie veriteľa - obchodníka ako konanie bez odbornej starostlivosti. Pretože veriteľ bol povinný upovedomiť dlžníka- spotrebiteľa, že spolu s podpísaním dohody o splátkach zároveň uznávajú aj svoj dlh voči nemu, čo má za následok vyššie uvedené právne dôsledky.

 

Preto milí spotrebitelia, vždy keď sa chcete dohodnúť na splátkach, dajte si posúdiť túto dohodu vyhotovenú veriteľom a to či už advokátom alebo občianskym združením, ktoré sa venuje spotrebiteľskému právu.

 

Takéto poradenstvo Vám môže ušetriť finančné prostriedky aj čas.

Vaše prípadné otázky k spotrebiteľským témam nám zasielajte na mail: pomocspotrebitelomoz@gmail.com.

Sledovať nás môžete aj na facebookovej stránke Pomoc spotrebiteľom a na webovej stránke www.pomocspotrebitelom.sk.

 

Pomoc Spotrebiteľom

Jana&Jana&Braňo