VZOR ODPORU PROTI PLATOBNÉMU ROZKAZU

Milí spotrebitelia,  

dnes si Vám dovoľujeme priniesť

vzor odporu

proti platobnému rozkazu vydaného Okresným súdom Banská Bystrica. Ten (v prípade podania odporu) ste povinní vyplniť v priloženom tlačive - formulári určenom na podanie odporu, ktorý Vám bude spolu s platobným rozkazom zo strany súdu doručený. Samozrejme, nejedná sa o vzor, ktorý je možný použiť ako procesnú obranu proti každému vydanému platobnému rozkazu. No obsah môže mnohým pomôcť.

V danom prípade ide o spor vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy, pričom pôvodným veriteľom bola banka. Dlžník teda riadne banke svoje záväzky neplnil a banka postúpila pohľadávku inej spoločnosti, ktorá dlh od dlžníka vymáha.

V odpore sme sa zamerali na aktívnu vecnú legitimáciu a otázku zosplatnenia úveru. Teda či vymáhačská spoločnosť môže vôbec od dlžníka dlh vymáhať.

Nech sa páči.  


Vzor samotného odporu tu:
https://docs.google.com/document/d/1sai38hRAuGE25tr3ayd0xwd3cl0beX4hG-TO4aE19LY/edit?usp=sharing